Radonmåling

Hva er radon?

Radon er en naturlig radioaktiv gass uten farge og lukt som frigis fra bergartene i grunnen. Sammen med jordluft kan radon transporteres opp fra bakken og konsentreres i luften inne i bygninger.

Norge er blant de landene i verden med høyest konsentrasjon av radon i inneluften. Dette skyldes både geologi og vårt kalde klima. Oppvarming av bygninger og lokaler fører gjerne til et undertrykk innendørs og radonholdig luft fra bakken (jordluft) kan dermed trekkes inn gjennom utettheter i konstruksjonen mot grunnen.

 

Helserisiko

Høy konsentrasjon av radon i inneluften kan øke risikoen for lungekreft. Verdens helseorganisasjon (WHO) har konkludert med at etter røyking er radon den viktigste årsak til lungekreft.

 

Radonmåling om målesesong

Den eneste måten å finne ut hvor mye radon man har i inneluften er ved å måle, og heldigvis er dette både enkelt og rimelig å få utført. Målesesongen er fra 15. oktober til 15. april, dette ettersom radonkonsentrasjonen er mest stabil i denne perioden.

 

HMS-dokumentasjon av radonmåling i bedrifter og arbeidslokaler

Vi har siden 2014 hjulpet bedrifter med å kartlegge samt utarbeide godkjent HMS-dokumentasjon for radon på arbeidsplassen. Dette etter at Arbeidstilsynet i 2011, senere revidert i 2014 publiserte en veiledning om radonmålinger på arbeidsplasser.

Helse- og omsorgsdepartementet lanserte i 2009 en nasjonal radonstrategi, som i 2020 ble evaluert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) (tidligere Statens Strålevern). Her ble det slått fast at norske arbeidsplasser skal ha radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet skriver også følgende:

– Etter arbeidsmiljøloven § 3-1 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge, risikovurdere, utarbeide planer og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5 pkt. 6 pålegger arbeidsgiver å dokumentere at det er foretatt kartlegging av farer i virksomheten. Når det gjelder eksponering av radon på arbeidsplassen innebærer dette at arbeidsgiver har plikt til å vurdere radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, noe som vanligvis krever måling (unntak er arbeidsplasser og lokaler som befinner seg høyere enn 2. etasje over bakkenivå).

 

Radonmåling av skoler og barnehager

Strålevernforskriften stiller krav til at radonnivået i skoler og barnehager er trygt, og kun en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem. Den ansvarlige for bygget eller den daglige driften må sørge for at det blir utført en radonmåling. Det er oppholdsrom som skal måles, og eksempler på oppholdsrom er klasserom, lekerom, kontorer, spiserom/kantine og undervisningsrom som musikkrom, sløydsal og gymsal.

Vi har erfaring, kompetanse og utstyr til å foreta nødvendig radonmåling, og samtidig levere en HMS-rapport knyttet til radonkartleggingen med relevant informasjon.

 

Radonmåling av privat bolig, eller ved salg av bolig

Radonmåling i privat bolig kan enkelt gjøres ved å sette ut små sporfilmer i enkelte oppholdsrom og la de står der i minimum 2 måneder. Dette kan enten gjøres selv, eller vi kan bistå med dette. Du vil i etterkant av målingen motta dokumentasjon i form av en godkjent målerapport.

Visste du at ved salg av bolig vil man i utgangspunktet måtte dokumentere radonverdiene i form av godkjent målerapport. Har du ikke dette vil man på dette punktet få tilstandsgrad 2 (TG2) i takst/tilstandsrapport.

Ta kontakt for kjøp av sporfilmer, eller for nærmere informasjon eller hjelp. Da vil boligen selges med dokumentasjon og dette skaper større trygghet for kjøper, og potensielt høyere salgspris.

 

Radonmåling av utleiebolig

Leier du ut bolig, eller ei leilighet i egen bolig, da må du måle radon! Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Dette kan enten gjøres selv, eller vi kan bistå med dette. Du vil i etterkant av målingen motta dokumentasjon i form av en godkjent målerapport.

Ta kontakt for kjøp av sporfilmer, eller for nærmere informasjon eller hjelp. Da vil boligen selges med dokumentasjon og dette skaper større trygghet for kjøper, og potensielt høyere salgspris ved et eventuelt salg.

 

Hvor ofte bør man måle radon?

Referanse: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA):

– Radonnivået i et bygg kan endres over tid. Målinger må derfor gjøres jevnlig. Hvor ofte, er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. Etter større ombygginger og bruksendringer skal det alltid måles. Er det gjort tiltak mot radon i bygningen bør man måle cirka hvert femte år, eller oftere dersom radonproblemene har vært alvorlige. Tilsvarende er også fornuftig for nybygg, samt for bygninger som ligger i et kjent radonutsatt område. I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, er det tilstrekkelig å måle cirka hvert tiende år dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon i perioden. Anbefalingen gjelder alle typer bygninger.

 

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et uforpliktende tilbud. Vi hjelper deg uansett om du ringer eller mailer oss på vegne av:

  • Et firma/eiendomsselskap som leier ut til andre firma.
  • En bedrift/arbeidsgiver som ønsker å få godkjent HMS-dokumentasjon ifm. radonkartlegging på arbeidsplassen.
  • En skole eller en barnehage, og det er på tide med en ny, eller 1.gangs radonmåling for å sikre sikker inneluft til både små og store.

Vi har mange års erfaring av radonmåling av både næringsbygg, offentlige bygg og private boliger.

Ta kontakt med oss på telefon 48 30 50 20 eller på post@vet.no for gode råd og et uforpliktende tilbud.

Skroll til toppen