Andre tjenester

Uavhengig kontroll av våtrom:

Alle søknadspliktige arbeider på våtrom er underlagt uavhengig kontroll. Dette for å påse at arbeidene blir utført iht. dagens forskrifter. Vi anbefaler imidlertid at dersom du renoverer et våtrom bør det utføres en uavhengig kontroll uansett om arbeidene er søknadspliktige eller ikke. Dette for at du som kunde skal være sikker på at arbeidene blir utført etter dagens krav, det vil også være en god kvalitetssikring for den utførende håndverksbedriften. Ved at det tas uavhengig kontroll på slike prosjekter minimerer man risikoen for at det vil oppstå skader eller klager på i ettertid.

 

Ved en uavhengig kontroll vil vi foreta en kontroll av våtrommets prosjektering, sikrer at det benyttes godkjente produkter som er kompatible med hverandre. Våtrommet kontrolleres ved påsmurt membran dersom man skal ha fliser, og ved ferdig avrettet gulv når det benyttes våtromsbelegg. Det foretas også en kontroll når gulvet er ferdig. På den måten sikrer vi at det oppbygde fallet ikke er fjernet ved legging av flisene, hvis det benyttes våtromsbelegg sjekkes sveiser og utførelsen rundt sluk/gjennomføringer. Når arbeidet er ferdig kontrollert og det ikke er påvist avvik vil det utarbeides en sluttrapport i tillegg til kontrollerklæring som sendes til ansvarlig søker.

 

Uavhengig kontroll av lufttetthet:

Ved oppføring av nye boliger er disse underlagt krav om tetthet. Vi foretar også her en kontroll av prosjekteringen av utvendig vindsperre og innvendig dampsperre samt utførelsen av dette. Arbeidet kontrolleres før kledningen påføres utvendig og overflatene innvendig monteres. Selve tetthetsmålingen utføres av ansvarlig utførende, men måleresultatet kontrolleres av oss for å påse at resultatet er innenfor forskriftskravet. Når måleresultatet er kontrollert, når arbeidet er kontrollert utarbeides det en sluttrapport og kontrollerklæring som sendes til ansvarlig søker. Dette er den eneste måten ansvarlig utførende selv kan kontrollere at det bygges etter dagens tetthetskrav.

Dette vil også være dokumenter som vil ha stor verdi dersom boligen skal selges i ettertid.

 

Vi kan også bistå til byggelånsoppfølging og byggesøknader. Priser på forespørsel.

Rull til toppen